Chinese Baptist Church of New Orleans 新奥尔良华人浸信会 - 紐奧良華人浸信會
Thursday, April 19, 2018
WelcomePastorsEnglish MinistryFellowshipLiving Water Bimonthly
ChurchChinese MinistryChildren's MinistryWorship in MusicResources

                                      
聚會時間 Meeting Time

                                                                         
               
             禱告會                                            活水團契                                      婦女會/福樂會 
     Prayer Meeting                         Living Water Fellowship                Women's Fellowship 
            周三晚                                               週五晚                                             周四
       Wednesdays                                        Fridays                                       Thursdays
          7:30 pm                                              7:00 pm                                       10:00 am
     聯絡: 吳國華牧師                                聯絡:林東弟兄                             聯絡: 杜良銓姊妹    
     Rev. James Ng                                  Br. Lin, Dong                              Sis. Julian Cheng             

                                                                
          
     杜蘭學生福音團契                          UNO 學生福音團契                                      粵語團契
 Tulane Student Fellowship         UNO Student Fellowship                      Cantonese Fellowship
            週五晚                                               週五晚                                           周日晚(每月一次)
           Fridays                                              Fridays                                   Sundays (Once a Month)
           6:00 pm                                             6:30 pm                                               5:30 pm
     聯絡: 史迪威弟兄                                  聯絡: 石弟兄                                    聯絡: 趙崇國弟兄  
      Br. Shi, Diwei                                          Br. Shi                                    Br. Chiu, Shungkwok

                                                                    
          
         Slidell 團契                                        英文團契                                          餐館團契 
    Slidell Fellowship                        English Fellowship                     Restaurant Fellowship 
          週五晚                                                 週五晚                                            周二晚
         Fridays                                                Fridays                                      Tuesdays                  
         7:00 pm                                               7:00 pm                                       10:30 pm 
   聯絡: 王晋江弟兄                      聯絡李懋平弟兄/
史迪威弟兄    
             聯絡: 余陳彩嬋姊妹    
  Br. Wang, Jinjiang                   Br. David Lee/ Br. Diwei Shi                      Sis. IreneYu

New Orleans